Nami aplikovaná psychoterapia je psychoanalyticky resp. psychodynamicky orientovaná. Cieľom je odstránenie a zmiernenie nepríjemných symptómov. Zároveň pomocou terapie človek porozumie lepšie sebe - svojim často nevedomým konfliktom, úzkostiam, vzťahovým problémom, osobnostným rezervám, svojej životnej ceste a smerovaniu. Tento druh terapie je tzv. kauzálnou terapiou – zasahuje psychické problémy priamo v jadre vzniku, v hĺbke psychiky. Psychoterapia má rôzne trvanie v závislosti od povahy problému. 1 sedenie trvá cca 45 min.

Krátkodobá psychoterapia trvá 15- 25 sedení. Je zameraná na zmiernenie resp. odstránenie neurotických príznakov a na základnú orientáciu a porozumenie vlastnému psychickému a medziľudskému fungovaniu, na riešenie krízových životných situácií.

Strednodobá psychoterapia trvá 50-80 sedení. V tomto druhu psychoterapie liečime obtiažnejšie psychické problémy napr. psychosomatického charakteru.

Dlhodobá psychoterapia od 100 sedení viac – je aplikovaná na postupné štrukturálne zmeny osobnosti.

Celková dĺžka terapie samozrejme závisí od vzájomnej dohody a potrieb klienta.

Vo všeobecnosti zmeny ktoré nastávajú v psychodynamickej psychoterapii sú:

• zmiernenie resp. úplné vyliečenie príznakov
• rozšírenie vlastného vedomia s následným lepším sebaporozumením i porozumením druhých ľudí, najčastejšie vzťahovo blízkych, dôležitých osôb
• lepšia regulácia správania s efektívnejším fungovaním v osobnom a profesionálnom živote
• odkrytie zablokovaných vnútorných potencií s následným osobnostným rastom a zlepšenou kvalitou života.

Psychoterapia u dospelých

s cieľom zmiernenia symptómov, resp. úplnej úzdravy

psychosomatických porúch:

• vredová choroba žalúdka, resp. dráždivý žalúdok
• mentálna anorexia a bulímia
• kožné ochorenia
• funkčné srdcovocievne poruchy
• funkčné sexuálne dysfunkcie neorganického pôvodu
• bolesti hlavy s psychogénnou zložkou
• a iné poruchy s výrazným podielom psychickej zložky

neurotických porúch a porúch vzniknutých ako reakcia na stres:

• depresie
• úzkostné stavy
• obsesie a anankazmy
• konverzné poruchy a iné stavy neurotickej, či osobnostnej disharmónie
• krízová intervencia v náročných životných situáciách / úmrtie, rozvod ai.
psychotraumatické situácie/

osobnostných porúch:

narcistickej a hraničnej poruchy osobnosti

Psychoterapia u detí a dorastu

porúch psychického vývinu
porúch správania a emócií:
• hyperkinetické poruchy
• poruchy správania a sociálnych vzťahov
• poruchy aktivity pozornosti
• úzkostné poruchy
• fobické poruchy
• enuréza
• rečové poruchy
• tikové poruchy

pervazívne vývinové poruchy
(detský autizmus, aspergerov syndróm)
ai. poruchy vyskytujúce s v priebehu detského vývinu